Start Grupy parafialne Rada Parafialna

Kancelaria

Kancelaria parafialna:

czynna:

czwartek 15:00 - 17:00

sobota 9:00 - 10:00

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj24
Wczoraj41
Wizyt w tygodniu142
Wizyt w miesiącu1750
Wszystkie304910

Osób online

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 


PDF Drukuj Email

Skład Rady Parafialnej

 

Przewodniczący - ks. Krzysztof Kantowski

Wiceprzewodniczący - Jerzy Głuszak

Sekretarz - Barbara Piechocka


Członkowie:

s. Tarsycja Zofia Sadowa

ks. Jacek Herman

Ewa Hłasko - Kreft

Anna Kowalska

Krystyna Kucharska

Halina Lemańczyk

Alina Urbanek

Danuta Wróbel

Mariusz Bernatajtys

Tadeusz Bednarski

Stefan Gruszczyński

Stanisław Kotula

Jarosław Szreder

Benon Wszółkowski

 

 

 

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

PARAFII pw. NMP GWIAZDY MORZA w USTCE

I. Cele i zadania Parafialnej Rady Duszpasterskiej

1. Parafialna Rada Duszpasterska ? zwana dalej Radą ? stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, którego celem jest świadczenie pomocy proboszczowi jako pasterzowi parafii w prowadzeniu działalności duszpasterskiej.

 

2. Rada realizuje swój cel przez wypełnianie następujących zadań:

a)       troska o budowanie wspólnoty wiary, którą jest parafia

b)      wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości;

c)       pomoc w przeprowadzeniu trafnej oceny stanu religijno - moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno - kulturowych;

d)      budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;

e)       wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich;

f)        przedstawianie opinii i problemów związanych z funkcjonowaniem parafii;

g)       konsultacje w zakresie spraw związanych z działaniami gospodarczymi podejmowanymi w parafii.

 

3. Do kompetencji Rady nie należy ocena zasad wiary i moralności głoszonych przez Kościół, jak również obsada urzędów duszpasterskich w parafii.

 

II. Skład Rady i sposób powoływania członków

4. W skład Rady wchodzą trzy grupy członków:

a)       z urzędu,

b)      mianowani przez proboszcza parafii,

c)       wybrani przez parafian.

 

4.1. Z urzędu do rady należą:

a)       proboszcz, pełniący równocześnie funkcję przewodniczącego rady,

b)      wikariusze i diakoni posługujący w parafii.

 

4.2. Z mianowania proboszcza do Rady należą:

a)       przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego zamieszkujących i pracujących na terenie parafii;

b)      przedstawiciele osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej w parafii (organista, kościelny, katecheta itp.);

c)       przedstawiciele ruchów, wspólnot modlitewnych działających w danej parafii;

d)      przedstawiciele Służby Liturgicznej i grup duszpasterskich;

e)       osoby, których obecność w radzie zostanie przez proboszcza uznana za korzystną dla realizacji jej celu i zadań.

 

4.3. Z wyboru. Członkiem z wyboru może być praktykujący katolik, mający stałe zamieszkanie w parafii, pełnoletni, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych i cieszący się dobrą opinią wśród parafian, którego kandydatura została zaakceptowana przez proboszcza parafii. Należy przestrzegać zasady, że po udziale w dwu kolejnych kadencjach Rady, dany członek nie powinien być członkiem rady z wyboru.

 

5. Po zasięgnięciu opinii Rady proboszcz parafii ma możliwość dołączania nowych członków Rady w czasie trwania kadencji.

 

6. Zastępca przewodniczącego Rady zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu bezwzględną większością głosów. W razie nieuzyskania tej większości w pierwszym głosowaniu następuje drugie, w którym głosuje się na dwie osoby, które uzyskały największa liczbę głosów.

 

7. Podczas pierwszego posiedzenia przewodniczący mianuje sekretarza Rady, który sporządza protokoły z zebrań Rady.

 

III. Kadencja Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 

8. Kadencja Rady trwa 5 lat.

 

9. Przed objęciem funkcji członkowie rady składają przyrzeczenie przed jej przewodniczącym według formuły podanej w załączniku do niniejszego statutu.

 

10. Poszczególni członkowie mają możliwość rezygnacji z członkostwa w radzie przed upływem terminu jej kadencji. Rezygnację powinni złożyć osobiście na piśmie podczas najbliższego posiedzenia rady, albo jej przewodniczącemu.

 

11. W przypadku trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na zebraniach rady, członek może być usunięty przed upływem kadencji. Decyzję podejmuje rada zwykłą większością głosów.

 

12. W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutów personalnych wobec poszczególnych członków mogą oni zostać wykluczeni z rady, jeśli wniosek taki uzyska większość głosów obecnych podczas posiedzenia członków rady, przy zachowaniu obecności przynajmniej połowy członków.

 

13. Kadencja Rady ustaje z chwilą zmiany Proboszcza.

 

IV. Posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 

14. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku. W zależności od potrzeb przewodniczący może je zwoływać częściej.

 

15. Posiedzenie zwołuje proboszcz z własnej inicjatywy. Zebrania nadzwyczajne mogą być również zwoływane na wniosek 2/3 członków Rady, skierowanym na piśmie do przewodniczącego Rady.

 

16. Obradom Rady przewodniczy proboszcz albo w sytuacji jego nieobecności wyznaczony przez niego zastępca.

 

17. Tematykę obrad wyznacza proboszcz informując wcześniej członków Rady. Proponowane tematy obrad mogą również zgłaszać członkowie Rady na zasadzie wolnych wniosków, wnosząc do proboszcza stosowną prośbę o ich akceptację i przedstawienie radzie.

Uchwały podejmowane przez Radę mają charakter konsultacji i nie są wiążące dla proboszcza parafii.

 

18. Z każdego posiedzenia Rady sekretarz sporządza protokół, który na następnym zebraniu ma być odczytany i zatwierdzony przy jednoczesnym omówieniu postanowień wprowadzonych w życie oraz uzasadnieniu niewykonania niezrealizowanych.

 

19. Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady powinna się znaleźć w ogłoszeniach parafialnych.

 

20. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego, ale pomimo tej zasady, można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów. Nie przysługuje im jednak prawo głosu.

 

21. Wszystkich uczestników spotkań Rady obowiązuje zasada dyskrecji.

 

V. Formacja członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 

22. Proboszcz jest zobowiązany wspierać formację członków rady. Członkowie rady powinni stale troszczyć się o życie wewnętrzne i wiedzę religijną.

 

23. Rada ma prawo do zmiany Statutu przy zachowaniu większości 2/3 głosów.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

Tekst przysięgi członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 

Ja ...................................................................................

powołany na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej, przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego. W szczególności przyrzekam, że w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał proboszcza w działalności duszpasterskiej, mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen.

(Przysięgę tę wypowiada się dotykając Ewangelii).

 

 

......................................................................

podpis

 

Msze Święte

NIEDZIELA:
----------------------------
sobota 19:00
(lipiec - sierpień)
----------------------------
7.30
----------------------------
9.30
----------------------------
11.00
pro populo
----------------------------
12.30
----------------------------
17.00
----------------------------
19.00
(lipiec - sierpień)
___________________
DNI POWSZEDNIE

w ciągu roku:
8.00        18:00

w lipcu i sierpniu:
7:00    19:00

Szukaj